Profil OPNT - Informacje ogólne

Informacje o podmiocie:

Opolski Park Naukowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu,
skrót: OPNT Sp. z o.o w Opolu

Rok utworzenia Spółki: lipiec 2001 r., pierwszy prezes Przemysław Burtny.

Spółka wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067832

Kapitał założycielski : 50 000,00 PLN
REGON: 531939648
NIP: 754-26-77-754
Konto:
Bank PeKaO S.A. Oddział w Opolu,
pl. Wolności 3, 45-018 Opole
tel.: 77 400 07 00, fax: 77 400 07 03

Nr NRB:
51 1240 5178 1111 0000 5676 1175

Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie środowiska innowacyjnego zwiększającego konkurencyjność i dynamikę wzrostu gospodarki regionu opartej na wiedzy i nowych technologiach zdolnej do trwałego i zrównoważonego rozwoju zapewniającego przyrost miejsc pracy, a także wsparcie działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników i studentów będących przedsiębiorcami, w szczególności poprzez:
a) Wynajem nieruchomości na własny rachunek ( 70.20.Z),
b) Wynajem maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego ( 71.33. Z),
c) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń ( 71.34.Z),
d) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z),
e) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G),
f) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (73.20.A),

g) Działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z),
h) Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
i) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
j) Badania i analizy techniczne (74.30.Z),
k) Reklama (74.40.Z),
l) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A),
m) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 80.42.B).

Opolski Park Naukowo–Technologiczny Sp. z o.o. realizuje Regionalną Strategię Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013.

Zysk Spółki nie może być przeznaczony do podziału między wspólników, przeznacza się go w całości na działalność zgodną z przedmiotem działalności Spółki.

Odsłony: 1248